LESSICO

Lemma

Predeman

Forma
attestata
Categoria grammaticale
toponimo
Citazioni Documentarie
Sigla Data Posizione Citazione
UdiCalBCU1348/III 1403 c. 22v Item Çuan filg chi fo Durlì Stols di Predeman dè dar fata roson in dut adì xviiijor in fevrar
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 60r Item sol. lxxx per imprest adì v in november in prisinça Iacum Bian di Lauçac e Landùs di Lovarga e Durlì Marigùs
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 118v Durlì Maguton tesedor chi fo di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 64r Domeni Mulisit di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 Domeni di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 Denel Tambarut di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 104v Item Çulian di Nello di Predeman dè dar sol. iiijor per clodi e per vin et centenar vij di selegar per sol. xv lu centenar adì xiij in març
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 Marcho Cocoròs di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 21r Item Culau çiner Çuan Stols di Predeman sol. xxxviiijor et p. v
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 14r Culùs Chatarinan di Predeman dè dar congi iiijor di vin per sol. liiijor lu congi
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 124v Çuan Çinirot chi fo di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 167r Çorço armentar di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1402 c. 14v Item Stiefin filg chi fo Birtìs di Predeman dè dar congi iiijor di vino per sol. xx lu congi in s.ta Maria Madalena
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 Alesi chi fo di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 3v Çuan Stols di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 9v Culau Duminigùs di Predeman dè dar fata roson in dut per roba di staçon adì xviiijor in març resta a dar dnr. lxiiijor et p. viiijor
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 41v Item Culau Laurençan di Predeman resta a dar sol. xx adì xxv in otom
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 87v adì xxviij in maço in prisinça Leron Denel di Predeman Tomat Matigan di Clauglan
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 156r Suma sumarum resta a dar Vit fata rason in dut in mc iiijc xxvj adì ij in aprilis in prisinça Çuan Nuf e Vigant di Predeman resta a dar lu det Vit mar. xvj et duchati xiiijor et sol. xx
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 100r Item Toni Tambarut di Predeman dè dar fata roson in dut defalchat sol. ccxx per caraduris adì vj in december resta a dar lu det Toni sol. lxxxij
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 Martin Tambarut di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 34v Item Piligrin di Predeman dè dar fata roson in dut adì vj in fevrar resta a dar lu det Piligrin a mi Niculau sol. xlv
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 37v in prisinça Pieri Tiga di Predeman e Çulian Mulinar e Çian di Cerneglons
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 68v Çulian Denel di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 120r Nardon di borgo d-Aquilegia chi fo di Predeman
UdiCalBCU1348/III 1401-1416 c. 39r Tomat Degan di Predeman
UdiCalBCU1348/IV 1414-1429 c. 7v Item Geroni chaliar chi fo di Predeman dè dar marchas ij per imprest la vilia di sent Bertolomeu
UdiCalBCU1348/IV 1414-1429 c. 17v in prisinça Martin di Chamino e Culau Morot di Clauglan e fradi Masanat di Predeman e-l Turchon di Laucac
UdiCalBCU1348/IV 1414-1429 c. 6r Matio arodar di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1413 c. 12r in prisinça dal Polam di Predeman e j so visino di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 12v Toful filg Çor di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 21r Item Çesc di Predeman ll. vij di sol. in mc iiijc xxiijiii per j archa di nogar termit adì seri
UdiCalBCU1348/V 1431 c. 51v Toni det Quatrin di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1413 c. 16r Çuan filg Vicenç di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 Toni filg chi fo Denel di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 22v Çicut di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 50r Moràs chamerar dela glesia di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 Francesç filg chi fo Lenarduç di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 Pieri Degan di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 20v Culau Masana di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 c. 41v Culau Stangilin di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 Francesc Degan di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1416-1434 Vignut filg chi fo Çuan Vicenç di Predeman
UdiCalBCU1348/V 1418 c. 18v Item Gardin filg chi fo Culùs Chatarinan di Predeman resta a dar in dut sol. < xxxxviiijor > fata rason adì xxv in fevrar
UdiCalBCU1348/V 1421 c. 19r Toful filg chi fo Çor di Predeman dè dar per imprest sora j vistido di femina di panno sol. lv
UdiCalBCU1348bis 1379-1384 Michel di Predeman
UdiCalBCU1348bis 1379-1384 c. 42v Item la moglir di Mis di Predeman dè dar libr. j di olio per dnr. iiij ÷ adì v in marc
UdiCalBCU1348bis 1379-1384 c. 7v in prisinça Vinir e Bertul filg Masaran di Predeman
UdiCalBCU1348bis 1379-1384 c. 10r Item Çuan di Percut çiner Pre di Predeman dnr. xxxvj per imprest adì xx in vendemis. R. dnr. xv
UdiCalBCU1348bis 1379-1384 c. 37r in prisinca di Pieri di Grupignan e Çuanin di Predeman e la muglì di Stiefin di Lovarga
UdiDuoBCU1200/VI 1440 c. 40r R. adì xiij di março marcha di sol. je di Michel filg Iachum di Ponton di puarte di Roncho per je lire di olio chi io gli vendey la qual apaiave Niculau Malnevot di Predeman sore je so chiase in puarte di Roncho
UdiFabBCUospL 1400 ca. c. 14v Obit in Christo Catharina relicta olim Johannini Tardini de Predeman
UdiMisBCUospH 1356-1360 c. 9v Item recevey dela scosa di mas di Pauli di Predeman marcha ÷ e ancora recevey dnr. xl
UdiOspBCU1337/III 1382-1385 c. IIIr Item espendey per pagà Berte di Predeman per lu abaià d-un infant lu qual abaià a ÷ mes frx. xviij e l-infant murì
UdiOspBCU1337/III 1382-1385 c. IIr Item espendey per pagà Marie e Durlì di Predeman per lu abaià d-un infant per lu mes di may frx. xl mensis juny
UdiPelAPG12 1300 ex. - 1400 in. c. 36r donga Mathio sertor chi fo di Predeman