imposta carattere piccolo imposta carattere medio imposta carattere grande
 
HOME PROGETTO CONSULTAZIONE LESSICO DOCUMENTI BIBLIOGRAFIA CONTATTI
 
 
RICERCA LIBERA:
 
lessico
 
documenti

 
bibliografia

 
CREDITS:
 
 
LESSICO
Lemma
Franzesch

Forma
attestata

Categoria grammaticale
antroponimo

Legami

Citazioni Documentarie
Sigla Data Posizione Citazione
CivBANdmc
1428
doc. n. 20
Mestri Inrì pilizà di borch di Sen Duminy mestri Iob sartò mestri Franzesch di Chistilut

CivBCU372
1413-1420
Chulùs di ser Franzesch

GemPieBCG1042
1397-1398
c. 4v
Franzesch Zaregnot

UdiCriAPU24
1426-1427
c. 31r
Item r. per jo fazul di lino fo vindut a Franzesch de Burgulina per sol. xvj

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 15r
per man di Franzesch Squaran

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 24v
Compire fate per ser Andrea Pitacul da Franzesch Mizinbrout d-une marche di s. di fit sovre je braide

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 35r
confine cun gli areiz Pieri Tomàs e cun Franzesch Gnesan

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 17r
Donason fate per Çuan Franzesch di Franzesch Michul di Muglese ala fradagle sore tuti li soi beni liris iij di s.

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 25r
Conpire fate per la fradagle da Franzesch det Çiralt di Raviei

VenMarBCU1275/II
sec. XV
c. 23v
confinant cun Lurinz Taglin e cun lu figl di Franzesch Boninfant